28.09.18

Danske Halmleverandører har fået juridisk rådgiver Morten Haahr Jensen (SEGES) til at vurdere muligheden for om halmleverandører kan påberåbe sig force majeure i forhold til varmeværkerne. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i den aktuelle vejrsituation og med udgangspunkt i kontraktvilkår fra tre udvalgte varmeværker. Force majeure vil betyde, at der ikke kan rejses et erstatningskrav mod leverandører, som følge af manglende levering af den aftalte mængde halm.

 

Hvad er force majeure?

Der findes ikke en entydig definition på force majeure, men begrebet er i vidt omfang fastlagt via retspraksis og i enkelte lovbestemmelser. Endvidere er det muligt i en kontrakt at fastlægge, hvad der skal betragtes som force majeure i det konkrete aftaleforhold.

Den mest citerede lovbestemmelse om force majeure er købelovens §24, som bestemmer, at ”en sælger skal betale erstatning, hvis ikke denne kan levere det solgte. Dette gælder dog ikke, hvis muligheden for at opfylde aftalen må anses som udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at sælgeren ved aftalens indgåelse burde have taget dem i betragtning”. Bestemmelsen indeholder krav om umulighed og uforudseelighed.

I retspraksis har man bl.a. anerkendt krig, blokade, visse strejker, indførselsforbud og naturkatastrofer som force majeure. Som naturkatastrofer anses jordskælv, stormflod og skypumper, men ikke dårlige vejrforhold. Der har tilbage i tiden været ført retssager, hvor man har påberåbt sig dårlige vejrforhold som årsag til manglende opfyldelse af en aftale, men hvor domstolene fandt, at der ikke var tale om force majeure.

I andre sager har man afprøvet, om store og helt uventede prisstigninger på en vare, kan anses som force majeure, men også her har domstolene været tilbageholdende med at acceptere sådanne forhold som force majeure.

Det kan på den baggrund konstateres, at der efter lovgivning og retspraksis skal noget til, for at der er tale om force majeure, og det kan normalt ikke betegnes som force majeure, hvis dårlige vejrforhold er årsag til manglende overholdelse af en indgået aftale.

 

Aftaler om force majeure

Mange kontrakter indeholder bestemmelser om force majeure nogle indeholder endda særskilte afsnit om vejrlig. I kontrakter, hvor usædvanlige vejrforhold ikke angives som force majeure, er det meget tvivlsomt om, det er muligt at påberåbe sig force majeure i den anledning. I aftaler, hvor det anføres at halmknaphed som følge af usædvanligt vejr kan betragtes som force majeure, vurderes det, at der er gode chancer for at kunne påberåbe sig force majeure.  Det betyder, at der på trods af gældende retspraksis på området åbnes op for at dårlige vejrforhold, herunder tørke, kan betragtes som force majeure.

Aftaler der indeholder bestemmelser om vejrlig tillader ofte leverandørerne at reducere mængden af halm mod kompensation. Bemærk, at der ofte er en tidsfrist.

 

Det er vigtigt at notere sig kravene til dokumentation og den gældende procedure for påberåbelse af force majeure, da dette kan afvige fra kontrakt til kontrakt.

 

Hvad gør man nu?

Selv om det i forhold til flere varmeværker er tvivlsomt, om man kan påberåbe sig force majeure, bør der allerede nu tages kontrakt til varmeværkerne med oplysning om, at vejrsituationen de seneste måneder har haft betydning for den mængde halm, der er høstet, og at der derfor tages forbehold for at gøre force majeure gældende. Det vil i denne forbindelse være nærliggende at indlede en dialog med varmeværkerne, så man i fællesskab gør mest muligt for at begrænse det tab, varmeværkerne lider herved.

Det er en god ide at sørge for løbende dialog med værket, så de også kan holdes ajour med, om I har held til at finde halm på markedet til minimering af manglende mængde.